PBAC

Position paper Policy Based Access Control voor een Federatief Datastelsel
It’s PBAC-time
PBAC voorblad

Belang en scope

Identity- and Access Management

Identity- and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om ervoor te zorgen dat de juiste identiteiten, vooral personen of systemen, voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten. IAM is zowel nodig voor het kunnen leveren van diensten als om te voorkomen dat er aan de verkeerde persoon wordt geleverd, en is van belang voor zowel de dienstaanbieder als de -afnemer. IAM zorgt voor drie belangrijke voorwaarden voor digitale dienstverlening1:

 1. Identificatie zorgt er voor dat we weten wie je bent. Dit is je identiteit of een van je digitale identiteiten (accounts);
 2. Authenticatie zorgt er voor dat we met een bepaalde zekerheid weten dat je ook echt degene bent die je zegt te zijn;
 3. Autorisatie zorgt er voor dat we weten wat je dan mag (toegang) of juist niet mag. I n dit document bespreken we Autorisatie.

Scope

Dit document focust op autorisatie en bespreekt de onderwerpen identificatie en authenticatie alleen in context van autorisatie. Bijvoorbeeld wanneer het autorisatiemechanisme eisen stelt aan deze twee onderwerpen. Voor uiteindelijke implementatie is een goede uitwerking van al deze onderwerpen in samenhang een vereiste.

De scope van dit document is vastgesteld op datasamenwerking tussen overheden (overheidsorganen). Voor deze position paper is dat voldoende. Bij uiteindelijke besluitvorming over autoriseren (en de ander zaken omtrent identity- and access management) wordt ook de uitwisseling tussen private partijen en tussen overheid en private partijen meegenomen.

Tot slot is de reikwijdte van dit paper datasamenwerking tussen overheidsorganen om datatoegang te verlenen voor het uitvoeren van eigen werkzaamheden. De data-uitwisseling tussen een overheidsorgaan en haar verwerker behandelen we niet. Hiermee bedoelen we: partij A kan zelf (om wat voor reden dan ook) zelf geen data verwerken, geeft partij B toegang tot hun data en laat partij b deze verwerken. De uitwisseling tussen deze partij en verwerker hoort niet bij dit autorisatiedeel.

Belang voor een Federatief Datastelsel

Het doel van deze position paper over Policy Based Access Control (PBAC) voor het Federatief Datastelsel is om deze manier van autoriseren te onderzoeken en evalueren. Voor het Federatief Datastelsel is een schaalbare, beheerbare en beheersbare wijze van toegang verlenen tot data(-diensten) nodig. De traditionele methode en de manier waarop er momenteel wordt geautoriseerd, voldoen niet aan de eisen en standaarden die het Federatief Datastelsel stelt, zoals het principe dat Data bij de Bron blijft. Ook sluit PBAC beter dan andere alternatieven aan bij het bestuursrecht en uitgangspunten die gelden voor de uitwisseling van gegevens tussen overheden. PBAC lijkt daarom een kansrijke methode om datatoegang in een Federatief Datastelsel te regelen.

Autorisatiemechanismen en PBAC

Verschillende autorisatiemechanismen

Toegangscontroles kunnen op meerdere manieren plaatsvinden. Het kiezen van de juiste methode is afhankelijk van bijvoorbeeld de complexiteit van het I-landschap, de beheersbaarheid en de schaalbaarheid. In alle gevallen geldt: een subject (medewerker, burger, organisatie) wil toegang tot een object (databron, systeem, applicatie). Om een beeld te geven van verschillende manieren van autoriseren worden hier kort de populairste methoden uitgelegd, op volgorde van simpel tot geavanceerd:

Access Control List (ACL). Deze methode kun je vergelijken met een gastenlijst. Staat jouw (digitale) identiteit op de controlelijst? Dan krijg je toegang, anders niet. Deze methode kost weinig moeite om op te zetten (voor één databron of applicatie) en vraagt vooral een goed identiteitenbeheer. Deze methode is moeilijk schaalbaar (want elke databron heeft een aparte controlelijst nodig) en lastig beheersbaar. Daarnaast is er geen onderverdeling in soorten toegang te maken: eenmaal binnen, kun je overal bij.

Access Control List
Figuur 1: Access Control List

Role Based Access Control (RBAC). Dit is de ‘klassieke’ manier van autoriseren waarbij toegangsrechten worden gekoppeld aan rollen en aan deze rollen worden gebruikers toegewezen. Meerdere toegangsrechten worden dus geclusterd tot 1 rol. De logica van het toekennen van rollen is vooral gebaseerd op de functie van de medewerker. Een voorbeeld van een toegangsregel is: alle medewerkers met de rol ‘Functioneel beheerder Sharepoint’ mogen bepaalde toegangsrechten in de applicatie Sharepoint. Het beheer voor deze autorisatiemethode is op meerdere plaatsen belegd. Aan de kant van de organisatie moeten de juiste mensen worden toegewezen aan de juiste rollen, en aan de kant van de applicatie moeten de juiste rechten worden gekoppeld aan de juiste rollen. RBAC is veel beter beheersbaar en schaalbaar dan ACL, en is een goed systeem voor toegang van medewerkers tot applicaties en databronnen binnen dezelfde organisatie of hetzelfde I-landschap. Dit wordt lastiger met identiteiten van buiten de organisatie. Daarnaast kan het aantal rollen enorm toenemen naarmate de tijd vordert, en blijft het grootste gedeelte van deze methode handmatig werk (toevoegen van medewerkers aan rollen).

Role Based Access Control
Figuur 2: Role Based Access Control

Attribute Based Access Control (ABAC). Attributen zijn stukjes informatie over een persoon, object of situatie. Gebruikersattributen geven context over een medewerker, zonder dat de volledige identiteit wordt gegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld haar afdeling, rang, rol, of afgeronde opleidingen zijn. Bronattributen geven context over een databron, zoals wie de eigenaar is, het type bestand, of rubriceringsniveau. Bij ABAC worden specifieke attributen van de medewerker gekoppeld aan specifieke attributen van de databron of applicatie, en deze combinatie geeft wel of geen toegangsrechten. Naast attributen van een persoon of object, bestaan er ook omgevingsattributen zoals tijd, locatie en apparaattype, die gebruikt kunnen worden als extra restrictie in de toegangsregel. Je kunt bijvoorbeeld de autorisatieregel krijgen: “elke medewerkers van afdeling X mag toegang tot data met attribuut afdeling X, op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur”. In vergelijking met RBAC is ABAC flexibel, nog beter beheersbaar en schaalbaar, en daarnaast privacyvriendelijker, omdat alleen de attributen van een medewerker gebruikt worden, die nodig zijn voor de toegangsregel. Ook neemt ABAC handwerk weg: in plaats van handmatig medewerkers aan rollen toe te moeten voegen (RBAC), krijgt de medewerker automatisch (proactief) toegang als deze de juiste attributen heeft. Voor ABAC is wel een geavanceerder landschap nodig, met verschillende registraties voor de attributen, met goed geregeld eigenaarschap en een geavanceerd autorisatieregelmechanisme.

Policy Based Access Control (PBAC)2. RBAC en ABAC maken gebruik van ‘statische’ elementen, namelijk de rollen en attributen. Deze elementen staan in registraties in het landschap en worden alleen veranderd als er iets wijzigt bij het subject (de medewerker) of het object (applicatie of databron). PBAC gebruikt een dynamische, contextgebaseerde aanpak. Net als ABAC gebruikt PBAC ook attributen voor het maken van toegangsregels, maar PBAC gaat hierbij nog een stap verder door deze te combineren met policies, oftewel beleidsregels. Door het gebruik van policies wordt het systeem dynamischer, omdat het sneller kan worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Daarnaast zorgt PBAC (specifiek: het gebruik van policies) ervoor dat het gemakkelijker is om omgevingsattributen mee te nemen in de autorisatiebeslissing. Je krijgt bijvoorbeeld alleen toegang als je via een geregistreerd device op een bepaalde manier toegang verzoekt. Naleving van regelgeving wordt op deze manier ingebouwd. Het grootste voordeel van PBAC is dat het goed werkt in een complexe structuur van verschillende organisaties. Zie hiervoor het hoofdstuk hierna Hoe werkt PBAC.

PBAC maakt het mogelijk om alle voorwaarden voor toegang op één plaats inzichtelijk te hebben (in het Policy Administration Point, afgekort PAP). Bij ABAC kan dat ook, maar implementaties zijn vaak beperkt tot een beperkt aantal attributen. Bij RBAC is het vaak niet meer inzichtelijk of er nog contextgerelateerde beperkingen zijn.

Kortom, het gebruik van PBAC in een samenwerking met meerdere organisaties biedt een gestroomlijnde, veilige en goed beheerde aanpak voor het beheren van toegangsrechten en het handhaven van beveiligingsstandaarden over alle organisatorische eenheden heen. Door deze afspraken te publiceren wordt de samenwerking tevens transparant voor alle belanghebbenden gemaakt.

Hoe werkt PBAC

Een autorisatieaanvraag in PBAC (XACML)
Figuur 3: Een autorisatieaanvraag in PBAC (XACML)

Datatoegang wordt via PBAC als volgt geregeld. Een gebruiker (het subject) wil graag toegang tot de data (het object). Een autorisatieverzoek wordt ontvangen door het Policy Enforcement Point (PEP). Dit punt is de slagboom van het systeem en verleent toegang of niet. Het PEP stuurt het verzoek naar het Policy Decision Point (PDP). Dit punt neemt de uiteindelijke beslissing of het verzoek leidt tot toegang of weigering. Om deze beslissing te maken heeft het punt informatie nodig: de autorisatieregels die gelden voor deze situatie en de informatie over subject (wie doet het verzoek), object (waartoe wordt toegang verzocht) en omgeving (onder welke omstandigheden wordt toegang verzocht). Het PDP stuurt het verzoek door naar het PIP en het PAP. Het Policy Administration Point (PAP) levert de juiste voorwaarden voor datatoegang en het Policy Information Point (PIP) de juiste informatie over subject, object en omgeving. Het PDP clustert de informatie en maakt de beslissing of de geleverde informatie volstaat om aan de voorwaarden van toegang tot de data te voldoen. Indien ja, dan geeft het PDP een signaal aan het PEP om de toegang te verlenen. Zo nee, dan geeft het PDP een signaal aan het PEP dat de slagboom dicht blijft. Zie bovenstaande figuur voor een schematische weergave.

Samengevat:

 • Policy Enforcement Point (PEP)
 • Policy Decision Point (PDP)
 • Policy Administration Point (PAP)
 • Policy Information Point (PIP)

Hoe werkt PBAC over verschillende organisaties in een Federatief Datastelsel

Wanneer PBAC als autorisatiemechanisme wordt toegepast over verschillende organisaties ziet dat er ongeveer zo uit als in figuur 4. Het verzoek tot data van het subject wordt eerst getoetst bij de eigen organisatie. Deze bekijkt voor dit specifieke toegangsverzoek aan de hand van het vooraf afgesproken afsprakenstelsel welke policies er gelden (PAP) en welke informatie van het subject en de omgevingsfactoren van toepassing zijn (PIP). De PDP (nog steeds bij de datavragende organisatie) bepaalt of het verzoek wordt goedgekeurd op basis van de beschikbare informatie en stuurt het goedgekeurde verzoek door via de eigen PEP naar de PEP van de dataleverende partij3. In deze goedkeuring staat beschreven dat er volgens de datavragende partij wordt voldaan aan de vooraf opgestelde eisen voor datatoegang, en voor welke vooraf afgesproken data dit van toepassing is. Wanneer de PDP van de datavragende partij het verzoek van het subject afkeurt, wordt er geen verzoek naar de dataleverende partij gestuurd.

De PEP van de dataleverende partij ontvangt de informatie van de datavragende partij en bepaalt of deze goedkeuring nog steeds geldt met de informatie die de datavragende partij zelf heeft. Het verzoek gaat langs via de PEP naar de PDP en deze vult het verzoek aan met eigen informatie, vooral informatie en context over de data. De PDP legt de vooraf afgesproken policies uit de PAP, de (data)informatie uit de PIP naast het binnengekomen verzoek en besluit of de datatoegang wordt toegekend. Indien ja, dan krijgt de PEP het signaal dat het subject van de datavragende partij toegang mag krijgen tot het object van de dataleverende partij. Zo niet, dan wordt het oorspronkelijke verzoek tot data alsnog afgekeurd en wordt er geen toegang verleend.

Zowel datavragende als dataleverende partij voeren policies uit om het verzoek goed of af te keuren. Hoewel de policies onderdeel uit maken van het afsprakenstelsel tussen beiden partijen, zijn dit doorgaans niet dezelfde policies. De datavragende partij voert de checks uit aan de subjectkant, bijvoorbeeld: behoort de medewerker tot de mensen die data mag opvragen, of mag de organisatie deze data bij de dataleverende partij opvragen? De dataleverende partij voert policies uit als check aan de datakant, bijvoorbeeld: onder welke omstandigheden mag deze data worden opgevraagd, of: is deze data gelabeld als data die gedeeld mag worden?

Hier ligt ook een sterke relatie met de andere onderdelen van IAM, voornamelijk Identity Management. Welke gegevens moet een organisatie vastleggen om met dit stelsel te kunnen werken en welke gegevens hiervan komen terug in de policies? Hoe de identiteit4 eruit komt te zien is een ander vraagstuk dat verdere uitwerking vraagt.

PBAC over meerdere organisaties
Figuur 4: PBAC over meerdere organisaties

De poortwachter van het Federatief Datastelsel heeft ook een belangrijke rol in dit mechanisme. Vanuit het Federatief Datastelsel worden de stelselpolicies gedeeld met de organisaties. Deze stelselpolicies bestaan uit de standaarden vanuit het Federatief Datastelsel en de samenwerkafspraken tussen de organisaties. Zie hoofdstuk [De poortwachter binnen het Federatief Datastelsel](#de-poortwachterfunctie-binnen-het-Federatief Datastelsel) met meer informatie over deze Poortwachter.

Tot slot, deze situatie beschrijft een tussenfase. Uiteindelijk, bij een goed opgezet en functionerend stelsel, en bij bevraging tussen twee overheidsorganen, zal het zwaartepunt van het uitvoeren van de checks met behulp van policies gaan liggen bij de datavragende partij.

Uitgangspunten

Eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de juiste plaats

Wanneer datatoegang op de traditionele manier, zoals het veelgebruikte RBAC, is ingericht, wordt er veel gevraagd van de aanbieders van data. Deze partij moet immers kunnen toetsen of degene die toegang vraagt ook daadwerkelijk toegang mag krijgen, en moet daardoor allerlei checks doen op basis van eigen objectinformatie (de informatie over de data) en de subjectinformatie van de aanvrager (de informatie over degene die toegang wil, als deze al op de juiste manier wordt gedeeld). In de praktijk betekent dit, dat een groot gedeelte van het werk om de data-aanvraag te toetsen voor rekening van de dataleverende partij komt.

Door gebruik te maken van een generiek systeem, opgesteld vanuit het Federatief Datastelsel, op basis van PBAC, is het mogelijk om de beheerlast te verschuiven naar de vrager van data. De datavragende partij laat dan zien, op basis van eigen informatie en vooraf afgesproken informatie van de data, dat deze voldoet aan de policy om toegang te krijgen tot de data van de dataleverende partij.

Het lijkt dan misschien alsof er veel verantwoordelijkheid bij de afnemer gelegd wordt, maar de dataleverende partij heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de voorwaarden compleet zijn. PBAC heeft het voordeel dat het toegang verlenen beheersbaar, uitbreidbaar, en responsief houdt, vanuit een dataeigenaar-perspectief. Op deze manier wordt de werklast voor datatoegang verdeeld over de datavragende en dataleverende partij en ligt de verantwoordelijkheid voor het aantonen van verschillende delen informatie bij de juiste partijen.

Kortom, door gebruik te maken van PBAC worden eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de juiste plek belegd.

Zero trust

PBAC voldoet aan het Zero trust5 principe, dat uitgaat van het grondbeginsel never trust, always verify. Vroeger was de beveiliging primair gericht op het plaatsen van beveiligingsmaatregelen op de “de buitenste” laag van de infrastructuur. Het zero trust principe gaat daarentegen uit van segmentering. Er ontstaat dus een opdeling van bijvoorbeeld meerdere kleine beveiligde netwerken genaamd implied trust zones. Deze implied trust zones helpen bij het structureren van een of meerdere functionaliteiten door het implementeren van een set aan beveiligingseisen. Als eenmaal is voldaan aan deze eisen, volgt toegangsverlening. Toegang tot deze implied trust zones gaat gepaard met sterke authenticatie en autorisatie en het monitoren hierop. Door de structurering in PBAC is dit autorisatiemechanisme een manier om aan deze autorisatie-eis te voldoen. Dit impliceert ook dat er in dit systeem dezelfde controles worden gedaan bij zowel interne als externe bevragingen van data, in plaats van alleen op externe bevragingen in traditionele niet-zero-trust-systemen.

Datasoevereiniteit

PBAC voldoet aan het principe Datasoevereiniteit. Doordat er met PBAC gebruik wordt gemaakt van een afsprakenstelsel met geautomatiseerde besluitvorming, wordt er dus vooraf aan de samenwerking besloten aan welke voorwaarden beide partijen moeten voldoen om data te kunnen uitwisselen. De dataleverende partij hoeft op het moment van de aanvraag niet meer te besluiten of de datavragende partij toegang krijgt of niet. Dit gebeurt namelijk aan de voorkant in plaats van op het moment van data-aanvraag en de datatoegang wordt automatisch geregeld. Dit maakt het vooraf transparant wanneer data tussen deze partijen mag worden gedeeld en biedt tegelijkertijd de vrijheid om deze afspraken flexibel te wijzigen wanneer er een verandering in de samenwerking ontstaat.

Vooraf toetsen van afspraken gebeurt tegenwoordig al in veel gevallen waarin persoonsgegevens en de AVG een rol spelen. Een afnemer kan bij een aanbieder persoonsgegevens aanvragen om te mogen gebruiken, waarvoor de afnemer een wettelijke taak heeft als grondslag. De aanbieder toetst hierbij ook vooraf of dit legitiem is en neemt een autorisatiebesluit. Het verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie met PBAC, is dat er een structureel systeem wordt neergezet waarbij er veel kan worden geautomatiseerd. Het handmatige werk van het checken van legitimiteit en het nemen van een autorisatiebesluit, wordt door PBAC aan de voorkant goed geregeld zodat er real-time geen lange doorlooptijden meer zijn en er minimaal handwerk is. Het autorisatiebesluit is geen handmatig besluit meer, wat bijdraagt aan datasoevereiniteit.

Policies vooraf en audits achteraf

De datavragende partij controleert aan de hand van de policies (vooraf gemaakte afspraken) en de context van de aanvraag of zij deze aanvraag moet goedkeuren of afkeuren. De dataleverende partij is géén toezichthouder en zal niet checken of het subject aan alle eisen voor het aanvragen van data voldoet (en mag dat ook vaak niet). De dataleverende partij ontvangt een goedgekeurd verzoek en controleert vervolgens of de context van de data ook voldoet aan de gestelde policies. Dit betekent niet dat de datavragende partij ‘zomaar’ al hun eigen dataverzoeken kan goedkeuren! Of de vooraf gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nageleefd kan achteraf worden gecontroleerd op elke plaats waar keuzes worden gemaakt (zie paragraaf Zero Trust). Via een logboek dataverwerkingen kan worden aangetoond of de datavragende partij correct heeft gehandeld. Deze audit kan worden uitgevoerd in opdracht van een toezichthouder op dezelfde manier als dat momenteel al wordt gedaan. De grondslag voor de datatoegang is de combinatie van de policies van beide partijen.

Door autorisatie op deze manier in te regelen wordt de focus van de standaarden (van het Federatief Datastelsel) gericht op de datavragende partij: zij moeten kunnen verantwoorden waarom ze toegang tot de data moeten krijgen. Het correct handelen van de datavragende partij is geen verantwoordelijkheid van de dataleverende partij.

Privacy

Bij het gebruik van Role Based Access Control (RBAC) moet voor elke datatoegang een identiteit gekoppeld worden aan een rol. Deze rol wordt vervolgens gekoppeld aan rechten voor datatoegang. Dit betekent dat als een medewerker van partij A toegang wil tot data van partij B, er in de organisatie van partij B een digitale identiteit (account) aangemaakt moet worden zodat deze gekoppeld kan worden aan rollen. Voor partij B is dan precies inzichtelijk wie deze persoon is en dit voldoet niet aan de vereiste van dataminimalisatie.

Bij het gebruik van Attribute Based Access Control (ABAC) wordt het besluit voor datatoegang gemaakt door de autorisatieregels en bijbehorende attributen te vergelijken. Dit betekent dat als een medewerker van partij a toegang wil tot data van partij b, dat de attributen van deze medewerker (subjectattributen) moeten worden gedeeld met partij b. Hoewel dit minder informatie geeft dan de volledige identiteit die wordt gedeeld bij RBAC, geven deze attributen nog steeds informatie over de identiteit van de medewerker. Voor partij B is dan deels inzichtelijk wie deze persoon is en ook dit voldoet niet aan de vereiste dataminimalisatie.

Bij PBAC worden geen identiteiten of attributen gedeeld met de partij B. Er wordt slechts gedeeld aan welke policies het subject van partij A voldoet en voor welke data van partij B deze policies van toepassing zijn. Op deze manier wordt er minimale informatie uitgewisseld over de identiteit van de medewerker en voldoet de autorisatie aan het vereiste van dataminimalisatie.

PBAC is in lijn met kaderstellers

Diverse partijen binnen de overheid omarmen deze manier van autoriseren. De VNG geeft aan dat gemeenten steeds meer op deze manier zouden moeten autoriseren. Ook de architecten vanuit CIO Rijk bewegen in de richting van PBAC en stellen steeds meer standaarden op om hieraan op een goede manier te voldoen. In het domein Zorg geeft Nictiz, het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg, ook aan dat PBAC de gewenste manier van autoriseren is. Daarnaast werken er steeds meer Europese projecten met PBAC in plaats van de traditionele autorisatiemechanismen en ook RVO geeft het signaal dat dit steeds meer de gewenste manier van autoriseren is.

Implementatie

De poortwachterfunctie6 binnen het Federatief Datastelsel

De poortwachterfunctie zorgt voor een transparant beslisproces. Het toetst, autoriseert en registreert koppelingsverzoeken tussen bronnen, toetst op conformiteit met de AVG en de aansluit- en gebruiksvoorwaarden van het stelsel. De toetsing zal veelal neerkomen op het afwegen van strijdige belangen, waarbij bijvoorbeeld noodzaak, privacy, ethiek en conformiteit met aansluit- en gebruiksvoorwaarden van het Federatief Datastelsel een rol spelen. Vooral dat laatste heeft een sterke relatie met PBAC. Het toetsen gebeurt in een transparant beslisproces met mogelijkheden voor bezwaar en beroep. De uitkomst van dit proces wordt vastgelegd in een openbare registratie (gegevensstroom-boekhouding). Deze registratie heeft de volgende functies. Per functie wordt de relatie met PBAC uitgelegd:

 1. Opname van een datadeelrelatie in het register legitimeert de datadeling door daarvoor een juridische grondslag te bieden. Deze grondslag is een verwijzing naar een toepasselijk wetsartikel of een positief besluit van het toetsingscomité.

  PBAC: Voor elke autorisatieregel, dus een beperking op datadeling, geldt dat deze herleidbaar moet zijn naar een juridische grondslag. Deze autorisatieregels inclusief grondslagen worden vastgelegd in de policies van PBAC (zie Policy Administration Point (PAP)).

 2. Het maakt op één plek inzichtelijk welke stelseldata, met welke partijen, voor welk doel mogen worden gedeeld en wat daarvoor de juridische grondslag is. Hiermee kan ook periodiek worden getoetst of eerder genomen beslissingen nog steeds valide zijn. Daarnaast ontstaat inzicht op welke gebieden aanpassing van wetgeving nodig is om oordelen van het toetsingscomité juridisch sterker te verankeren.

  PBAC: De policies inclusief herleiding naar juridische grondslag worden vastgelegd in de Policy Administration Point (PAP). Door deze transparant te publiceren en te zorgen dat die via één plek inzichtelijk is, kan hieruit het inzicht verkregen worden op welke gebieden aanpassing van wetgeving nodig is.

 3. Op het Federatief Datastelsel aangesloten data-aanbieders kunnen op basis van de gegevens in het register eenvoudig, geautomatiseerd, vaststellen of ze een datadeel-verzoek van een tot het stelsel toegelaten afnemer mogen honoreren. Ze hoeven dus niet meer zelf een juridische toets uit te voeren.

  PBAC: Door voor het autoriseren het mechanisme PBAC te gebruiken, worden er voorafgaand aan de datasamenwerking voorwaarden gesteld aan het delen van data. Het maken van het besluit of iemand toegang krijgt tot data wordt geautomatiseerd gedaan door het Policy Decision Point (PDP) op basis van de opgestelde policies. De juridische toets, maar ook afwegingen op het vlak van ethiek, privacy, maatschappelijke wenselijkheid en belang, zijn vooraf al gedaan en hoeven niet plaats te vinden tijdens het proces van datadelen.

 4. Vastlegging in het centrale register van datadeelrelaties, in combinatie met de toelating tot het stelsel (het voldoen aan de aansluitvoorwaarden) vervangt de bilaterale contracten die nu nog vaak nodig zijn om de datadeling tussen partijen te legitimeren.

  PBAC: Door PBAC als voorwaarde vanuit het Federatief Datastelsel te stellen wordt op een eenduidige en gestructureerde manier datadeling geregeld. Een datavragende partij kan gestandaardiseerd toegang verkrijgen en er hoeft dus geen bilateraal contract nodig te zijn.

Hoe PBAC precies een deel van de poortwachterfunctie kan invullen vereist een uitvoerige vervolgstudie, bij voorkeur aan de hand van Use Cases.

Voorbeelden

SUWINET is een goed voorbeeld om te kunnen laten zien hoe het gebruik van PBAC uitdagingen kan oplossen en verbeteren. Bij dit voorbeeld heeft de dataleverende kant veel verantwoordelijkheid en daardoor wordt er informatie buiten het systeem om uitgewisseld. Dit is niet de gewenste situatie en door het gebruik van PBAC kan dit worden verbeterd.

Vanuit CIO-Rijk zijn enkele voorbeelden aangeleverd van policies:

 1. Deze dienst mag alleen via een door ons vertrouwd netwerk gebruikt worden.
 2. De persoon moet geauthentiseerd zijn door een door ons vertrouwde IDP op het juiste niveau
 3. De persoon moet handelen namens een door ons vertrouwd bedrijf.
 4. De persoon mag alleen data zien voor het bedrijf namens welke de persoon werkt.

Uitdagingen

Naast de voordelen van het gebruik van PBAC bestaan er ook enkele uitdagingen in de huidige context van het Federatief Datastelsel en de overheid:

 1. Vooraf weet je niet precies door wie of waarom de data gebruikt gaat worden, dus bij het aansluitproces van een afnemer zal er constant gecheckt moeten worden of de policies die er zijn wel toereikend zijn én of ze geen gaten laten vallen bij de nieuw situatie. Dit hoort bij het principe Zero Trust.

 2. Binnen de overheid wordt PBAC (volgens CIO-Rijk) nog niet echt ergens geïmplementeerd. Bij grote Tech bedrijven of financiële instellingen is het gebruikelijker.

 3. Dit document geeft een eerste concept voor hoe de structuur van PBAC binnen een Federatief Datastelsel eruit kan komen te zien. De technische implementatie kent echter nog veel verschillende smaken. Hier zullen goede afwegingen in gemaakt moeten worden.

 4. Complexiteit vanuit een landschapsperspectief: het overheidsorgaan is eigenaar van veel plekken waar de data staat:

  1. Er zijn meerdere plekken waar de data staat, want de data staat bij de bron;
  2. Er zijn meerdere afnemers van de data;
  3. Het hele landschap wijzigt ook voortdurend.

  Daarnaast moet toegang tot data eenvoudig en snel toegekend te worden. Dit is waarom er vaak een voorkeur is voor policies en niet een RBAC-model.

Stappen voor vervolg

Naast een discussiestuk (dit document) hebben het project Federatief Datastelsel en Digilab het voornemen om PBAC in een concrete proefopstelling te tonen, om tastbaar te maken wat policies zijn en wat ervoor ingeregeld moet worden. Vervolgstappen worden in een separaat document uitgewerkt en zal de volgende onderwerpen bevatten:

 1. Casusbeschrijving en uitwerking van een use case met concrete policies en attributen;
 2. Onderzoek naar of XACML (of ODRL) nog steeds de standaard is;
 3. Verhouding PBAC met mechanismen van iSHARE, en met andere technieken;
 4. Uitwerking relatie PBAC en de poortwachterfunctie;
 5. Onderzoek naar het maken van specifieke endpoints voor specifieke klanten;
 6. Gebruik van FSC (VNG), verbinding moet verder worden uitgewerkt;

 1. Noraonline.nl – Nederlandse Overheid Referentie Architectuur ↩︎

 2. NIST 800-95 Guide to Secure Web Services ↩︎

 3. Om de twee organisaties te koppelen is er een transactielog nodig. Het Digilab is voornemens dit met FSC in november 2024 op te zetten. ↩︎

 4. FCS beschrijft in de certificaten een identiteit. Verder onderzoek is nodig om te kijken of dit de gewenste identiteit is. ↩︎

 5. NCSC: What about zero trust? ↩︎

 6. Zie Poortwachter ↩︎

Laatst gewijzigd 03.06.2024: Author dates & page version (d65090e)