Basisconcept

Het basisconcept van het Federatief Datastelsel.

v0.2 proposed

Complexe maatschappelijke opgaven vragen steeds vaker om samenwerking binnen en tussen sectoren, in ketens en netwerken waarin gegevens gezamenlijk worden gebruikt. De Interbestuurlijke Datastrategie beschrijft een strategie gericht op een beter gebruik van het datapotentieel van en door de Nederlandse overheid. Niet alleen beter gebruik, maar ook juridisch en ethisch verantwoord gebruik. Een effectief functionerend Federatief Datastelsel wordt daarbij gezien als een essentieel middel op nationaal niveau, ingebed in Europese kaders.

In het vervolg van dit basisconcept wordt ‘het Federatief Datastelsel’ voluit geschreven, of wordt het verkort aangeduid met alleen het acroniem ‘FDS’, dus zonder toevoeging van het lidwoord ‘het’.


Doel en aanpak

Het doel van FDS en de aanpak om dat doel te bereiken. Kort wordt ook ingegaan op de interpretatie van het begrip ‘federatief’.

Context en scope

De context waarin het FDS functioneert als onderdeel van de Nederlandse digitale overheid enerzijds. Anderzijds hoe we de ontwikkeling van FDS afbakenen t.o.v. andere ontwikkelingen binnen de Nederlandse en Europese digitale overheid.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het basisconcept van het Federatief Datastelsel.

Het basisconcept

De kern van het basisconcept van het Federatief Datastelsel. Aangevuld met een korte toelichting.

Stelseldata

Op hoofdlijnen beschrijving van data als begrip en de eisen die het stelsel aan het data- aanbod verbindt.

Stelselrollen

Op hoofdlijnen hoe de rollen m.b.t. het aanbieden en afnemen van data binnen het Federatief Datastelsel zijn ingericht.

Metadata

Op hoofdlijnen de rol van metadata binnen FDS.

Bekwaamheden

Op hoofdlijnen de bekwaamheden waarover het stelsel moet kunnen beschikken.

Stelselfuncties

Een korte inleiding op stelselfuncties met doorlink naar uitgebreidere beschrijving.